Relacja z wycieczki do Sandomierza i Częstochowy

W dniach 1-2.10.2016r. odbyła się wycieczka rekreacyjno – turystyczna do Sandomierza i Częstochowy .
W 1 dniu zwiedzano: Stare Miasto, dziedziniec zamkowy z zamkiem z zewnątrz, Rynek, zabytkowe kamieniczki, maszerowano po wzgórzu staromiejskim oraz spacerowano obok Collegium Gostomianum i Domu Długosza. Wszystkim uczestnikom udało się   przejść uchem igielnym, jak również wejść na taras widokowy w bramie opatowskiej (sześć pięter do góry). Ponadto zwiedzono  kościół świętego Jakuba i Bazylikę Katedralną. W zbrojowni  rycerskiej poznano tajniki kunsztu rycerskiego oraz podziwiano  wnętrza podziemi sandomierskich. Wieczorem cała grupa integrowała się w Sali balowej  hotelu Kameleon w Tarnobrzegu.
Na drugi dzień  obył się rejs statkiem po Wiśle. Podziwiano panoramę Sandomierza.

W Częstochowie  zwiedzono muzeum zapałek . Jest ono  jedynym czynnym muzeum zapałek w Europie oraz najstarszą fabryką zapałek w Polsce. Numer 1 na Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego.

Wieczorem grupa uczestniczyła w mszy św. i różańcu św. na Jasnej Górze  przed cudownym obrazem Matki Boskiej
Częstochowskiej .

Uczestnicy grupy  – 20 osób zdrowi i zadowoleni  późnym wieczorem wrócili do domu. Żegnając się obiecali  sobie że będzie następny raz już za rok.

 

 

Podsumowanie projektu „Leśne Centrum Edukacyjne”


Stowarzyszenie Odnowy Wsi Sporok zakończyło realizacje projektu pn. ,,Leśne Centrum Edukacyjne w Sporoku, w ramach konkursu na opracowanie autorskiego pomysłu na podtrzymanie lub ratowanie środowiska – Konkurs Fundusz Naturalnej Energii ogłoszony przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.,

Celem projektu była integracja i edukacja społeczności szkolnej i lokalnej w Leśnym Centrum Edukacyjnym.

Do projektu zostało wykorzystane zaplecze utworzone ..Pod Szumiącymi Dębami’’ przy Ptasim Stawku w Spóroku (zadaszona wiata z stołami i ławami).
Dzięki podjętym działaniom społeczność lokalna nauczyła się szanować przyrodę, pracę innych oraz własną.
Edukacyjny charakter zajęć umożliwił i będzie umożliwiał pozyskanie wiedzy z zakresu ochrony przyrody. Natomiast pokazanie zagrożeń negatywnie wpływających na środowisko pozwoliło i pozwoli zrozumieć konsekwencje zakłóceń równowagi w przyrodzie.

W ramach projektu zostało wykonane:
• oczyszczono leśny stawek – dzięki dobrej współpracy z Nadleśnictwem Strzelce Opolskie (ponieśli koszt usługi) pod okiem doktora z Uniwersytetu Opolskiego został oczyszczony leśny stawek z zalegających na dnie liści, gałęzi oraz śmieci.
• przeprowadzono akcje sprzątania świata – dzieci oraz młodzież pod okiem opiekunów sprzątali wokół stawku oraz pobliskie obrzeża lasu. Dorośli zaangażowani w realizację projektu sprzątali, kosili i utrzymywali porządek wokół utworzonego Leśnego Centrum Edukacyjnego.
• zakupiono i ustawiono 4 tablice edukacyjne:
(,,Mieszkańcy lasu’’ ,,Mała retencja w lesie’ ’,,Człowiek, przyroda , środowisko’’,,Drzewoterapia’’)
• utworzono ścieżkę zdrowia – drzewoterapii -sylwoterapia.
• przygotowano inwentaryzację przyrodniczą okolicy Ptasiego Stawku w Spóroku
(zbiór z opisem roślin i zwierząt)
• uczestniczono w ptasich i żabich koncertach oraz odbyło się spotkanie integracyjno- szkoleniowe – promujące Leśne Centrum Edukacyjne w Spóroku oraz fundatora projektu: operatora ,,GAZ – System’’
• wykonano prezentację ,,Ochrona środowiska naturalnego i kształtowanie podstaw ekologicznych’’
• przygotowano ofertę szkoleniowo – edukacyjnej, która będzie prezentować Leśne Centrum Edukacyjne w Spóroku – (ulotka informacyjna)

W projekcie bezpośrednio uczestniczyło 35 osób (dzieci, młodzież oraz dorosłych).
W spotkaniach oraz grze terenowej udział wzięło jeszcze 50 innych osób.

Składamy serdeczne podziękowania dla wszystkich osób, które zaangażowały się w realizację projektu.

 

LEŚNE CENTRUM EDUKACYJNE -warsztaty

LEŚNE CENTRUM EDUKACYJNE -warsztaty 😉

Opublikowany przez Spórok

LEŚNE CENTRUM EDUKACYJNE – spotkania

LEŚNE CENTRUM EDUKACYJNE – spotkania

Opublikowany przez Spórok

Warsztaty „Przyroda wokół nas – uczmy się ją poznawać i fotografować” dla dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjalnych .

W ramach zawartej umowy z Urzędem Marszałkowskim – Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi w ramach projektu „Bioróżnorodność Opolszczyzny – skarbem dziedzictwa przyrodniczego” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa V – Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 5.1- Ochrona różnorodności biologicznej, stowarzyszenie Odnowy Wsi Spórok realizuje projekt, którego celem jest zapoznanie dzieci ze szkół podstawowych i młodzieży ze szkół gimnazjalnych, z cennymi zasobami przyrody najbliższego otoczenia. Zajęcia związane były z pokazaniem i uświadomieniem dzieci i młodzieży, jak cenne okazy flory i fauny, pomniki przyrody oraz obszary chronione istnieją w ich miejscowościach i okolicy. Uczestnicy warsztatów mogli również zapoznać się z technikami fotografowania przyrody.
Zakres warsztatów obejmuje przeprowadzenie zajęć przez 3 dni.
1 dzień – zajęcia z podstaw fotografowania , zajęcia z ochrony
przyrody, połączone z wyjściem w plener – prowadzącyJózef
Kotyś – dyrektor BICK, Agnieszka Jamrozik oraz Anna Golec
2 dzień –wyjście w plener i fotografowaniem przyrody Agnieszka
Jamrozik, Alicja Badura oraz Anna Golec
3 dzień – warsztaty z oceny prac fotograficznych wykonanych przez
dzieci i młodzież – Agnieszka Jamrozik oraz Anna Golec

Zapraszamy na prezentację wykonanych prac podczas wystawy fotograficznej w dniu 30.07.2016r – podczas spotkania integracyjno – promocyjnego ,,Pod Szumiącymi Dębami przy ,,Ptasim Stawku’’ .
Leśne Centrum Edukacyjne

Stowarzyszenie Odnowy Wsi Spórok jest w trakcie realizacji  projektu pn. ,,Leśne Centrum Edukacyjne’’ którego celem  jest integracja i edukacja społeczności szkolnej i lokalnej. Projekt realizowany jest od 15.03.2016 r – 15.09.2016r.

W ramach projektu wykonano już:

  • marzec/ kwiecień – oczyszczono  ,,Ptasi Stawek’’ – usługę wykonało Nadleśnictwo Strzelce Opolskie w  ramach współpracy z stowarzyszeniem.
  • kwiecień  – prace porządkowe przy i wokół Ptasiego Stawku
  • 30 kwietnia (sobota) – Ptasi Koncert nad Ptasim Stawkiem (uczestnicy projektu)
  • kwiecień/ maj – odbyły się spotkania z dziećmi i młodzieżą celem przybliżenia zagadnień ekologicznych
  • 14 maja (sobota)  – Żabi Koncert nad Ptasim Stawkiem  (uczestnicy projektu)
  • maj/ czerwiec – spotkanie z przyrodnikiem: badanie wody w stawku i rzece, zapoznanie się z roślinnością i zwierzętami żyjącymi nad Ptasim Stawku
  • maj/ czerwiec – tworzenie  ścieżki zdrowia –drzewoterapii (przygotowanie terenu pod ścieżkę oraz wybór drzew )
  • maj/ czerwiec – przygotowanie terenu oraz ustawienie tablic edukacyjnych

Przed nami jeszcze jedno  spotkanie z przyrodnikiem, dokończenie prac przy ścieżce zdrowia, wykonanie inwentaryzacji czyli wykonanie dziennika  o zwierzętach żyjących  oraz  dziennika  o roślinach znajdujących się w ,,Leśnym Centrum Edukacyjnym’’, przygotowanie prezentacji na temat ochrony środowiska naturalnego oraz spotkanie integracyjno-edukacyjne w nowo powstałym Centrum Edukacyjnym. Na koniec zostanie przygotowania oferta szkoleniowo – edukacyjna o ochronie środowiska (jak dba o czystość wokół nas oraz dbać o równowagę w przyrodzie).

Projekt realizowany jest dzięki pozyskanym  środkom od Operatora Gazociągów Przesyłowych   GAZ-SYSTEM S.A., w  ramach konkursu „Fundusz Naturalnej Energii

 

„Leśne Centrum Edukacyjne” w Spóroku

Stowarzyszenie Odnowy Wsi Spórok  w grudniu 2015 roku złożyło wniosek na konkurs organizowany przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.,  pn. „Fundusz Naturalnej Energii”. Głównym  celem  projektu złożonego przez stowarzyszenie było  wykorzystanie zasobów przyrodniczych wokół śródleśnego stawku z dobrze przygotowaną infrastrukturą na podtrzymanie i ratowanie środowiska naturalnego oraz  podniesienia  poziomu świadomości i kształtowaniu postaw ekologicznych dzięki prowadzeniu zajęć w naturalnym środowisku.

W ramach projektu zostanie oczyszczony Ptasi Stawek, zostaną zakupione i ustawione   tablice edukacyjne oraz utworzona ścieżka zdrowia –  do drzewoterapii.

Zostaną zorganizowane spotkania dla dzieci, młodzieży i dorosłych z przyrodnikiem celem przygotowania inwentaryzacji roślin i zwierząt z okolicy Ptasiego Stawku.   Końcowym etapem  realizacji projektu będzie przygotowanie oferty szkoleniowo – edukacyjnej, która będzie prezentowana w Leśnym Centrum Edukacyjnym.

Promocja projektu  oraz organizatora konkursu   którym jest Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A odbędzie się  podczas spotkania integracyjno- szkoleniowe w sierpniu  w Leśnym Centrum Edukacyjnym przy Ptasim Stawku w Spóroku.

Projekt będzie realizowany od 15.03.2016 – 15.09.2016r.

Partnerami projektu są: Nadleśnictwo Strzelce Op. oraz dr. Krzysztof Badora z Katedry Ochrony Powierzchni Ziemi  Uniwersytetu Opolskiego.

Uroczyste wręczenie grantów VI edycji Konkursu ,, Fundusz Naturalnej Energii” organizowanego przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ – SYSTEM S.A pod patronatem Wojewody Opolskiego, Fundacja Nasza Ziemia oraz Wojewódzkiego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu odbyło się w dniu 29.02.2016 godz.10,00  w urzędzie Wojewódzkim w Opolu .

Grant z rąk Dyrektora odebrała Anna Golec – przewodnicząca stowarzyszenia, Gizela Palus – członek zarządu oraz Hubert Klencz – przewodniczący  komisji rewizyjnej stowarzyszenia.