Organizacje

Sołtys z Radą sołecką
Sołtys – Janina Urbańczyk
Przew. Rady Sołeckiej  Andrzej Sprancel
Członkowie 
Anna Golec, Katarzyna Kozioł, Mariola Król, Hubert Klencz, Franciszek Bok, Krzysztof Puzik

Komisja rewizyjna –
Natalia Mateja

Sylwia Puzik
Anna Swoboda

Ochotnicza Staż Pożarna – OSP Spórok

Istnieje od 1865 r.
Zarząd:
Prezes – Janusz Wacławczyk
Naczelnik – Adam Urbańczyk
Skarbnik – Zbigniew Kokott
Gospodarz – Piotr Smandzich
Członek zarządu – Damian Glik
Cele i zadania
organizacja społeczna zrzeszająca ochotników – strażaków, którzy uczestniczą w zwalczaniu pożarów i akcjach ratowniczych podczas innych klęsk żywiołowych. Organizują ochronę przeciwpożarową, prowadzą działalność kult.-wychowawczą, głównie w środowisku wiejskim (świetlice i kluby w remizach strażackich, drużyny młodzieżowe);

 

Ludowy Klub Sportowy – LKS ,,Zieloni”  

Działa – od 1947 r.
Zarząd
Prezes – Monika Anderwald
V-ce prezes Tomasz Błażejewski
Sekretarz –  Mateusz Krupa
Skarbnik – Tomasz Hurek
Kierownik Sekcji Stefan Grzybek
Członek Denis Ozimek
Cele i zadania
Świadoma i dobrowolna działalność człowieka podejmowana w celu zaspokajania potrzeb: zabawy, współzawodnictwa oraz doskonalenia własnych cech fizycznych i umysłowych; wyraża się przez ćwiczenia i gry uprawiane wg określonych zasad; sprzyja zachowaniu zdrowia oraz rozwija cechy osobowości, m.in.: wytrwałość, silną wolę, zdyscyplinowanie, poczucie solidarności i koleżeństwa

 

 

Towarzystwo Społeczno – Kulturalne Niemców
na Śląsku Opolskim TSKN oddział Spórok
Zarząd
Przewodniczący –
 Krystyna Deja
Zastępca – Brygida Jambor
Skarbnik – Karina Kaczmarczyk
Sekretarz – Antoni Koj
Członek – Ginter Wlosik
Hubert Grobarek
Erhard Wiora
Paul Kaczmarczyk

Komisja rewizyjna: Irena Koik
Gerhard Jambor
Róża Grobarek
Cele i zadania
Podtrzymywanie tradycji, gwary i kultury niemieckiej na Śląsku Opolskim
Organizowanie spotkań, wyjazdów i odpoczynku dla członków organizacji.

 

Stowarzyszenie Odnowy Wsi Spórok –
działa od 2000 r
Zarząd
Przewodnicząca –
 Anna Golec
Zastępca – Katarzyna Kozioł
Skarbnik – Mariola Król
Sekretarz – Marzena Bujak
Członek – Gizela Palus
Komisja rewizyjna –Hubert Klencz
Teresa Wyrwoł
Roman Cebula
Cele i zadania
Odnowa Wsi jest to proces kształtowania warunków życia ludzi na wsi, którego animatorem i podmiotem jest społeczność lokalna. Odnowa Wsi jest odpowiedzią na kryzys obszarów wiejskich. Utworzona najpierw Grupa Odnowy Wsi a później Stowarzyszenie skupia ludzi aktywnych , ludzi którzy są zaangażowani w proces tworzenia swojej przyszłości.
Odnowa Wsi pozwala ludziom – mieszkańcom współtworzyć i być odpowiedzialnymi za losy swojej małej ojczyzny-wioski. Odnowa wsi nie jest organizacją z odrębnymi zadaniami i ideałami .Odnowa opiera swój program na wieloletnich doświadczeniach w innych krajach (Niemcy ,Austria).Odnowa nie jest związana politycznie z żadną organizacją, każdy kto chce przyczynić się do poprawienia bytu i wizerunku swojej wioski może być członkiem stowarzyszenia.
Korzyści dla społeczności lokalnej z wdrożenia programu Odnowy to:
– pobudzenie aktywności mieszkańców wioski
– planowanie i opracowanie Planu Rozwoju Wsi
– próby rozwiązywania problemów społecznych i gospodarczych
– integracja społeczności wiejskiej
– propagowanie i wprowadzanie alternatywnych źródeł dochodów
poprzez rolnictwo ekologiczne, agroturystykę, drobne usługi itp.
– pozyskiwanie środków finansowych z różnych źródeł i realizowanie różnorodnych projektów.

 

Koło Gospodyń Wiejskich – KGW
Przewodnicząca –
 Krystyna Deja
Zastępca – Irena Koik
Skarbnik – Jannina Urbańczyk
Sekretarz – Brygida Jambor
Członek – Aniela Glik
– Krystyna Puzik

Cele i zadania

Organizacja społeczno .-gospodarcza kobiet wiejskich, samodzielne lub organizowane jako sekcje.
Główne kierunki działalności: oświatowo .-kulturalne (wykłady, kursy, zespoły artystyczne.),
Gospodarcze (wypożyczalnie sprzętu gospodarstwa domowego, konkursy rolnicze.), oraz unowocześnienie wiejskiego gospodarstwa domowego i dbanie o estetykę i wygląd wsi,
Cele są realizowane poprzez: częste spotkania, wycieczki krajoznawcze, pogadanki i kursy.
Włączają się w życie kulturalno – rozrywkowe poprzez współpracę z innymi organizacjami działającym na wsi.