Plan Odnowy Miejscowości Spórok

„…Twórzcie kulturę wsi, w której obok nowych wymiarów, jakie niosą czasy, pozostanie – jak u dobrego gospodarza – miejsce na rzeczy dawne, uświęcone tradycją, potwierdzone przez prawdę wieków…”    Jan Paweł II (Krosno, 10 październik 1997 r. )

Położenie wioski Spórok – mapki
Charakterystyka miejscowości Spórok
Analiza – inwentaryzacja zasobów
Analiza mocnych i słabych stron
Planowanie
Wizja stanu docelowego
Plan, uzasadnienie, odbiorcy, oczekiwane rezultaty
Opis planowanych przedsięwzięć
Harmonogram realizacji projektu
Wdrożenie, monitorowanie planu, zarządzenie, podsumowanie

Zapisy zawarte w Planie Odnowy Miejscowości Spórok spełniają warunek zgodności z zapisami zawartymi w dokumentach dotyczących rozwoju gminy tj. Strategią Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Kolonowskie, Planem Rozwoju Lokalnego Gminy Kolonowskie, powiatu i województwa oraz zapisami strategii Narodowego Planu Rozwoju na lata 2004 – 2006 oraz na lata 2007 – 2013. Cele i zadania określone w Planie Odnowy Miejscowości są wewnętrznie zgodne a ich osiąganie i realizacja nie powoduje negatywnych skutków dla osiągania celów i realizacji zadań strategii wyższego rzędu.
W celu stworzenia zbioru inwestycji, działań i zadań, jakie należy przeprowadzić w okresie krótkoterminowym i perspektywicznym na terenie wsi Spórok, posłużono się przede wszystkim wypracowanym i zatwierdzonym przez zebranie wiejskie i Radę Gminny w 2005 r. ..Planem Rozwoju Miejscowości’’ i sugestiami mieszkańców.

LICZBA MIESZKAŃCÓW – 667 (dane z 2006 r.)
POWIERZCHNIA CAŁKOWITA~~ 1468 ha
W TYM LASY I ZADRZEWIENIA~~ 1080 ha
GLEBY – V i V klasa
SOŁTYS
Janina Urbańczyk
RADA SOŁECKA
Andrzej Sprancel, Hubert Klencz, Franciszek Bok, Krzysztof Puzik,   Anna Golec, Katarzyna Kozioł, Mariola Król

KOMISJA REWIZYJNA
Natalia Mateja, Anna Swoboda, Sylwia Puzik

STOWARZYSZENIE ODNOWY WSI SPÓROK
PRZEWODNICZĄCA Anna Golec
ZARZĄDKatarzyna Kozioł, Gizela Palus, Mariola Król, Marzena Bujak

KOMISJA REWIZYJNA Hubert Klencz
Teresa Wyrwoł, Roman Cebula

Charakterystyka miejscowości
Spórok to wioska malowniczo położona wśród lasów, stanowi jak gdyby śródleśną wyspę. Jest najmniejszą miejscowością w gminie Kolonowskie, liczy 631 mieszkańców.Osada została założona w 1764r. przez ówczesnego urzędnika hrabiowskiego Carmena, stąd jej pierwotna nazwa Carmerau. Obecną nazwę Spórok można powiązać z opowieściami – legendami. Pierwsza mówi o bardzo ,,spórnych’’ czyli twardych i opornych drzewach w lesie, które karczowano na potrzeby związane z budową wsi.Drugie podanie mówi o sporach, do których dochodziło między mieszkańcami dwóch części wioski –częścią hrabiowską a królewską, gdyż w przeszłości przez wioskę przebiegała granica dwóch powiatów : opolskiego i strzeleckiego. Jeszcze parę lat temu dominującą rolą w gospodarce Spóroka odgrywało rolnictwo. Obecnie mieszkańcy znajdują zatrudnienie w pobliskich zakładach pracy bądź wyjeżdżają za pracą za granicę. Cechą charakterystyczną całej gminy Kolonowskie ,a szczególnie wioski Spórok jest duży udział lasów w ogólnej powierzchni użytków. Tereny leśne należą do Nadleśnictwa Strzelce Op. i Nadleśnictwo Zawadzkie .Wierni kościoła katolickiego należą do parafii w Krasiejowie. Od 1982 r. funkcjonuje kościół filialny w Spóroku.Przez wioskę przepływa rzeczka Cienka – Ptaszówka. Tuż u źródła rzeczki otworzono zbiornik wodny –,,Ptasi Stawek’’.

„>Ciekawe i ważne miejsca w historii Spóroka to
Zabytkowy z 1872r. budynek w którym najpierw znajdowała się szkoła, później przedszkole;
Remiza Strażacka wybudowana w 1986 r.;
Dworzec Kolejowy wybudowany w 1930 r.;
była szkoła podstawowa od 1965/66 r. obecnie Dom Aktywności Wiejskiej;
Leśniczówka wybudowana w 1899 r.;
Kaplica pod wezwaniem św. Floriana – od 1982r.;
Boisko sportowe z zapleczem ( szatnia, sanitariaty).

Na terenie wioski znajdują się krzyże, kapliczki przydrożne, które mają swoje podania, legendy i wiążą się z przeżyciami mieszkańców.Oblicze Spóroka ulega ciągłym zmianom. Powstają nowe placówki handlowe, usługowe, prywatne firmy

Obecnie w Spóroku istnieją :
prywatna piekarnia p.Rojek;
sklepy p.Wieczorek i p.Chromiec;
zakład Blacharstwa Samochodowego;
zakład produkcji sera FAN-AGRI s.c;
zakład Usług Budowlanych;
zakład fryzjerski;
zakład usług ogólno- budowlanych.

W wiosce działają następujące organizacje:
Sołtys z Radą Sołecką;
Ochotnicza Straż Pożarna – od 1865 r.;
Ludowy Związek Sportowy – od 1947 r.;
Koło Towarzystwa Mniejszości Niemieckiej;
Stowarzyszenie Odnowy Wsi Spórok – od 2000 r.;
Koło Gospodyń Wiejskich – odtworzone w 2002 r.

Wioska nasza brała udział dwukrotnie w konkursie ,,Piękna Wieś Opolska’’W 2000r zdobyła wyróżnienie jako wieś i w kategorii ,,Najlepszy Projekt’ – III miejsce -,,Ptasi Stawek ‘’W 2004 r. udział w konkursie ,,Najlepszy projekt’‘- Dom Aktywności Wiejskiej.

Analiza – inwentaryzacja zasobów służących odnowie miejscowości
Rodzaj zasobu

BrakJest o znaczeniu małymJest o znaczeniuśrednimJest o znaczeniudużym

 Środowisko przyrodnicze– walory krajobrazu  X- walory klimatu (mikroklimat, wiatr, nasłonecznienie)   X- walory szaty roślinnej (np. runo leśne)           X- cenne przyrodniczo obszary lub obiekty   X- świat zwierzęcy (ostoje, siedliska)           X- gleby, kopaliny  X  Środowisko kulturowe – walory architektury wiejskiej i osobliwości kulturowe  X – walory zagospodarowania przestrzennego X  – zabytki  X – zespoły artystyczne  X  Dziedzictwo religijne i historyczne – miejsca, osoby i przedmioty kultu   X- święta, odpusty, pielgrzymki   X- tradycje, obrzędy, gwara   X- legendy, podania i fakty historyczne   X- ważne postacie historyczne         X – specyficzne nazwy    Obiekty i tereny – działki pod zabudowę mieszkaniową X  – działki pod domy letniskowe X  – działki pod zakłady usługowe i przemysł X  – pustostany mieszkaniowe, magazynowe i po przemysłowe X  – tradycyjne obiekty gospodarskie wsi (kuźnie, młyny)    – place i miejsca publicznych spotkańX  X- miejsca sportu i rekreacji   X

olspan=”5″ valign=”top” width=”463″> Gospodarka, rolnictwo 

– specyficzne produkty (hodowle, uprawy polowe)X   – znane firmy produkcyjne i zakłady usługowe  X  Sąsiedzi i przyjezdni– korzystne, atrakcyjne sąsiedztwo (duże miasto, arteria komunikacyjna, atrakcja turystyczna, wykopaliska)   X- ruch tranzytowyX   – przyjezdni stali i sezonowi X   Instytucje– szkoły, przedszkolaX   – Dom Kultury, Centrum Aktywności wiejskiej  X  Ludzie, organizacje społeczne– OSP   X- Rada sołecka   x- Stowarzyszenia   x- KGW   x

 

Analiza mocnych i słabych stron wioski

Mocne strony
Tożsamość wsi i wartości życia wiejskiego:
walory przyrodniczo – krajobrazowe środowiska, stanowiące potencjalny walor użytkowy dla lokalizowania funkcji rekreacyjno-wypoczynkowych;
duże kompleksy leśne;
obszaru chronionego krajobrazu Lasów Stobrawsko-Turawskich;
bliskie sąsiedztwo archeologicznych wykopalisk – najstarsze dinozaury na świecie;
położenie nad Głównym Zbiornikiem Wód Podziemnych pozwalające na korzystanie z ujęć wody pitnej o unikalnym składzie;
tradycyjna gospodarczość i gościnność;
rdzenna ludność zamieszkująca miejscowość, współdziałająca z samorządem lokalnym.

Standard życia:
pełne zwodociągowanie wsi;
dobrze rozwinięta sieć telekomunikacyjna;
wysoki standard poszczególnych gospodarstw będący następstwem troski mieszkańców o ładny i estetyczny wygląd wsi.Jakość życia: place i miejsca publicznych spotkań (świetlica wiejska, boisko sportowe, zielone miejsce rekreacji i wypoczynku ,,Ptasi Stawek’’);
bezpieczeństwo i pomoc w sytuacjach zagrożenia poprzez istniejącą jednostkę OSP;
umiejętność mobilizacji i współpracy mieszkańców w wykonywaniu przedsięwzięć społecznych;
dbałość o tradycje religijne (odpusty, święta kościelne, pielgrzymki);
pielęgnowanie starych tradycji śląskich (gwara, wodzenie niedźwiedzia, darcie pierza, polterabend, zwyczaje wielkopostne).

Słabe strony
Tożsamość wsi i wartości życia wiejskiego:
niski przyrost naturalny i odpływ migracyjny młodego pokolenia, efektem czego jest starzenie się ludności wsi;
mała aktywność gospodarstwa mieszkańców wsi spowodowana lękiem przed ryzykiem gospodarczym i brakiem kapitału;
nadmierne rozdrobnienie gospodarstw rolnych;
słaby potencjał produkcyjny rolnictwa wynikający z niskich klas bonitacyjnych gleb
(V – VI klasa);
mała liczba miejsc noclegowych.

Standard życia:
nieuregulowana gospodarka ściekowa – brak oczyszczalni;
zły stan nawierzchni dróg i połączeń komunikacyjnych;
duże bezrobocie wynikające z upadku dużych zakładów pracy oraz brak
nowych inwestorów i związana z tym migracja ludności w celu zarobkowym;
brak dostępu do połączenia kolejowego.

Jakość życia:
niedoinwestowanie obiektów infrastruktury społecznej w zakresie kultury, sportu
i wynikający z tego brak pełnej oferty odnośnie wykorzystania czasu wolnego;
niedogodny dostęp młodzieży do edukacji wynikający z złego systemu połączeń komunikacyjnych;
brak dostępu do Internetu.

Nasza Mała Strategia – plan rozwoju miejscowości<

Projekty:
1.organizowanie festynów, spotkań integracyjnych
2.tworzenie miejsc spotkań – świetlica wiejska, plac zabaw,boisko sportowe, miejsce ogniskowe 3. dbanie o porządek  i estetykę publicznych miejsc
4. tworzenie warunków dla powstawania gospodarstw agroturystycznych
5.organizowanie spotkań  i szkoleń podnoszących wiedzę mieszkańców
6. rozwój usług wspierających turystykę i życie mieszkańców
7. tworzenie nowych miejsc pracy w sferze usług
>Projekty:
1. ochrona naturalnych źródełek
2 skanalizowanie wsi
3. modernizacja wodociągów
4. zbudowanie traktów komunikacyjnych
5. zmodernizowanie infrastruktury :drogi i chodniki
6. racjonalna gospodarka odpadami
7. wykorzystanie naturalnych zasobów baterie słoneczne, wierzba  energetyczna itp                      Wizja stanu docelowego Jaka ma być nasza wieś za 10 lat? Opis planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć aktywizujących społeczność lokalnaPlan działań
Budowa boksu strażackiego;
Utworzenie placu zabaw;
Remont przystanków autobusowych;
Zagospodarowanie terenu wokół Centrum Aktywności Wiejskiej;
Modernizacja zielonego miejsca rekreacji przy Ptasim Stawku;
Utworzenie wioski tematycznej
Remont kapliczek i krzyżów przydrożnych;
Budowa parkingu przy kościele;
Remont boiska sportowego;
Odtworzenie i ochrona naturalnych źródełek;
Remont infrastruktury drogowej;
Rozwiązanie problemu gospodarki ściekowej – kanalizacja.Wszystkie wyżej wymienione zadania możliwe będą do realizacji głównie przy dużej aktywności mieszkańców umiejętnie kierowanych przez miejscowych liderów, przy odpowiednim zrozumieniu i współpracy ze strony władz samorządowych i lokalnych przedsiębiorców. Oczywiście warunkiem koniecznym jest zapewnienie odpowiedniego poziomu finansowania tych zadań ze strony władz gminnych, samorządów wyższego szczebla, instytucji dysponujących środkami unijnymi, przedsiębiorstw użyteczności społecznej oraz firm prywatnych.Uzasadnienie realizacji zadań
Realizacja zamierzonych zadań przyczyni się do rozwoju kultury w miejscowości Niedomice, podniesienia standardów życia i przyciągnie nowych mieszkańców.
Rozwój infrastruktury technicznej ma znaczenie dla rozwoju lokalnej gospodarki i zaspokajaniu potrzeb społecznych mieszkańców.Odbiorcy projektu
Odbiorcami projektu są mieszkańcy wsi Niedomice, przejezdni oraz rodziny lokalnych przedsiębiorców i inwestorów. Ponadto projekt będzie oddziaływał na okoliczne sołectwa.Oczekiwane rezultaty
Realizacja zadań w ramach Planu Odnowy Miejscowości Spórok przyczyni się do polepszenia wizerunku miejscowości, podniesienia poziomu życia lokalnej społeczności, rozwoju społeczno-kulturowego oraz pobudzenia aktywności sportowo-rekreacyjnej. Ma służyć głównie integracji społeczności lokalnej i wzrostowi lokalnego patriotyzmu, rozwojowi organizacji społecznych, jak i zmniejszeniu problemów w sferze patologii społecznych.Opis planowanych przedsięwzięć

Remont lub nowe wiaty przy przystankach autobusowych
Wiaty przy przystankach są potrzebnymi budowlami, gdyż służą pasażerom, dzieciom i młodzieży oczekującym na autobusy PKS i szkolny.wykonanie nowych wiat przystankowych.Uporządkowanie terenu wokół wiat.
– Koszt – ok 120000 zł >Budowa boksu strażackiegoOd 1864r. w wiosce istnieje OSP , która dba o bezpieczeństwo i służy pomocą w sytuacjach zagrażających życiu mieszkańców i ich dobytku. Remiza strażacka w Spóroku miała kilka miejsc. Ostatecznie została wybudowana w centralnym miejscu wioski. Niestety z niewiadomych
przyczyn nie została ukończona .Budynek pozostał w surowym stanie.
W 2007 r na zebraniu wiejskim przegłosowano decyzję o sprzedaży budynku i zbudowanie nowego boksu przy Centrum Aktywności Wiejskiej.
Koszt – ok. 260000 zł
„>Budowa placu zabaw:
W każdej miejscowości powinien być plac zabaw bezpieczny, estetyczny i dobrze wyposażony
W naszej wiosce nie ma takiego. Należy utworzyć plac zgodnie z wszystkimi normami i oczekiwaniami.
ustawienie huśtawek, zjeżdżalni i piaskownicy;
ogrodzenie i zagospodarowanie terenu (ławki, kosze na śmieci itd.).
Koszt – ok. 50 000 złZagospodarowanie terenu wokół Ptasiego Stawku i jego renowacja:
Utworzone zielone miejsce rekreacji i wypoczynku przy Ptasim Stawku należy corocznie pielęgnować i dbać, również doposażyć i modernizować (wykonanie zadaszenia lub ustawienie wiaty)
By zbiornik spełniał zadania: retencyjnego, przeciwpożarowego i wypoczynkowego należy stawek wyczyścić i pogłębić.
Należy wykonać zastawki – progi na dopływach (rów i strumyk) by spełniały rolę sita nieczystości.
Nad nimi wykonać nowe kładki – mostki.
Koszt – ok. 80 000 złZagospodarowanie terenu wokół Centrum Aktywności Wiejskiej w Spóroku:
Po wykonanym remoncie budynku stopniowo w miarę uzyskiwanych funduszy należy
zagospodarować teren wokół budynku:
wyrównanie tafli boiska szkolnego – przygotowanie terenu pod plac imprez plenerowych;
dalsze obsadzenie krzewami ozdobnymi i drzewami terenu wokół;
odnowienie murka przed wejściem do świetlicy;
ustawienie ławek i stołów.
Koszt – 20 000 złModernizacja i remont kapliczek i krzyży przydrożnych.
Na terenie wioski znajdują się krzyże, kapliczki, miejsca, które mają swoją historię,
podanie i wiążą się z przeżyciami mieszkańców.
Również są one dziedzictwem kulturowym wioski.Plan działań związanych z modernizacją bądź remontem:
zebranie informacji od mieszkańców na temat historii powstania miejsca;
pomoc w odnowieniu właścicielom lub opiekunom którzy dbają o krzyże kapliczki bądź
„>miejsca kulturowe;<
uporządkowanie terenu wokół miejsca;
zmobilizowanie młodzieży do stałego dbania o estetykę i wygląd miejsca.
Koszt – 63000 złUtworzenie wsi tematycznej<
Na warsztatach szkoleniowych grupy odnowy wsi pracowano nad wykorzystaniem nazwy miejscowości
do tworzenia wioski tematycznej.
W miarę pozyskanych środków tworzyć się będzie elementy do tworzenia wioski
– utworzenie miejsc tematycznych
– rozreklamowanie wioski poprzez foldery, prasę , radio, Internet i podania ludzkie
Koszt – ok. 50000 złOchrona naturalnych źródełek
Woda to źródło życia, więc miejsce gdzie ona występuje będzie mieć zawsze szczególne znaczenie dla ludzi. Na terenie wioski, jak i przylegających polach i lasach występuje wiele źródełek, które od początku założenia osady, były miejscami gdzie zaopatrywano się w wodę i pojono zwierzęta.
Wiele z tych miejsc jest dzisiaj niedostępne dla człowieka, wiele z nich w naturalny sposób zanikło.
Z wywiadu od najstarszych mieszkańców, wiadomo o 5 źródełkach:
Działania które złożą się na projekt :
wyszukanie miejsc występujących źródełek;
wytyczenie ścieżek spacerowych;
umieszczenie tabliczek informacyjnych;
wybranie jednego z źródełka (dobry dostęp, mocny strumień wypływu, itp.);
uzyskanie zgody właściciela na zagospodarowanie terenu;
wytyczenie miejsca wypływu źródła;
wykonanie kamiennego wyłożenia misy wypływu;
zadaszenie;
ustawienie ławki;
nasadzenia drzew (wierzby);
utworzenie ścieżki spacerowej i wpisanie do planu ścieżek rowerowych wytyczonych w gminie Kolonowskie jako ciekawe i dobre miejsce.
Koszt – 100000 złWykonanie nasadzeń drzew i krzewów w miejscach mało estetycznych krajobrazowo i wśród polnych.
Oblicze wioski bardzo się zmieniło. Wiele drzew, które były ozdobą i źródłem pożywienia dla ptaków, owadów i zwierzyny zostały wycięte. Drogi polne były obsadzane drzewami owocowymi jak i liściastymi.
Dzięki temu w biosferze panowała równowaga. Wychodząc naprzeciw zachwianej równowadze w biosferze, chcemy miejsca mało estetyczne krajobrazowo obsadzić krzewami bądź drzewami.
Przestrzeń wśród polną również nasadzić drzewami.
Plan działania :
ustalenie na zebraniu wiejskim mapy nasadzeń drzew;
uzyskanie zgody właścicieli terenu do nasadzeń;
zakup krzewów i drzew;
posadzenie i pielęgnacja drzewek i krzewów.Modernizacja boiska sportowego
Człowiek by mógł się realizować bądź zaspakajać swoje potrzeby działania chętnie uprawia jakąś dyscyplinę sportu. Miejscem bezpiecznym i najbardziej wskazanym jest boisko sportowe. W Spóroku od 19 utworzono boisko, obecnie według najnowszych normom standardowych nie spełnia ono odpowiednich warunków.
Prace które należy wykonać przy modernizacji boiska:
wykupienie terenów sąsiadujących z obecnym boiskiem;
przesunięcie tafli boiska;
wykonanie parkingu;
utworzenie boiska do koszykówki, piłki ręcznej i tenisa ziemnego.
Koszt – 600000 złPoprawie infrastruktury technicznej drógPoprawa warunków życia, jak i bezpieczeństwo można uzyskać poprzez remont dróg i położenie chodników wzdłuż głównych dróg. Zadanie to zostanie zrealizowane z porozumieniem
U.M.i G.Kolonowskie.
Działania przebiegać będą :wykonanie parkingu przed kościołem (zarurowanie wyznaczonego odcinka, zasypanie rowu, ułożenie kostki brukowej) (20000 zł);
położenie nawierzchni asfaltowej na ulicy Dworcowej (500000 zł);
poszerzenie ulicy Guznera (ułożenie rur, zasypanie rowów, utwardzenie nawierzchni)
(40000 zł);
ułożenie chodnika wzdłuż głównych ulicy (1200000 zł).
Remont i modernizacja będzie wykonywana w miarę uzyskiwanych funduszy.• Rozwiązanie problemu gospodarki ściekowej -kanalizacja
Ochrona zasobów wodnych Głównego Zbiornika Wód Podziemnych 333 oraz ochrona wód powierzchniowych wymusza na mieszkańców wsi budowę oczyszczalni. W gminie budowa już została rozpoczęta. Wioska Spórok zostanie skanalizowana do 2013r. Całe przedsięwzięcie będzie prowadzone przez U.M.i G. Kolonowskie. W oparciu o budżet gminy i uzyskiwane środki zewnętrzne.
Koszt – 2000000 złHarmonogram realizacji projektu<Zagospodarowanie terenu wokół Ptasiego Stawku i jego renowacjaWdrożenie Planu Odnowy Miejscowości rozpocznie się poprzez wprowadzenie go w życie uchwałą Zebrania Wiejskiego i Rady Gminy Kolonowskie. Wdrożenie Planu zaleca się Stowarzyszeniu Odnowy Wsi Spórok i Sołtysowi i Radzie Sołeckiej miejscowości Spórok.
Monitorowanie każdego przedsięwzięcia – czyli dbanie o prawidłowy jego przebieg przez cały czas jego trwania polega na systematycznym zbieraniu, zestawianiu i ocenie informacji rzeczowych i finansowych w postaci ustalonych wskaźników, które opisują jego postęp i efekty.
Oceną wdrażania Planu zajmie się Stowarzyszenie Odnowy Wsi Spórok i Rada Sołecka.Zarządzanie
Przyjęty Plan Odnowy Miejscowości jest dokumentem, który może ulegać zmianom. Oznacza to, że może ulegać aktualizacji i dostosowaniom w zależności od istotnych uwarunkowań rozwoju oraz oceny skuteczności dokonywanej w trakcie ewaluacji, a więc zazwyczaj w okresach co najmniej czteroletnich ( przynajmniej jeden raz w trakcie kadencji władz gminy).
Rolą Stowarzyszenia Odnowy Wsi jest nie tylko współpraca przy realizacji i śledzenie postępów w realizacji Planu Odnowy Miejscowości, ale i czuwanie nad jego aktualnością oraz znajomością wśród pozostałych mieszkańców.
Postępy w realizacji przyjętego Planu Odnowy Miejscowości – zaakceptowanego przez mieszkańców
i popartego przez władze Gminy – są na bieżąco monitorowane i oceniane przez samych zainteresowanych tj. mieszkańców Spóroka.
Szczególna rola przypada Grupie Odnowy, która jako inicjator Planu Odnowy Miejscowości jest jednocześnie odpowiedzialna przed społecznością Spóroka za jego systematyczną i trwałą realizację.
W tym celu Grupa Odnowy spotyka się nie rzadziej niż raz w roku na spotkaniach monitorujących wdrożenie Planu Odnowy Miejscowości, organizowanych i przygotowanych przez Stowarzyszenie Odnowy Wsi Sporok w porozumieniu z Radą Sołecką i władzami Gminy.
Na spotkania są zapraszani w miarę potrzeb przedstawiciele współpracujących instytucji, a także eksperci.Podsumowanie
Opracowany Plan Odnowy Miejscowości zakłada w przeciągu 7 najbliższych lat realizację kilku zadań. Istotą tych zadań jest pobudzenie aktywności środowisk lokalnych oraz stymulowanie współpracy na rzecz rozwoju i promocji wartości związanych z miejscową specyfiką społeczną i kulturową.
Zakładane cele Planu przewidują wzrost znaczenia wsi jako lokalnego ośrodka rozwoju kultury, edukacji, sportu i rekreacji.
Realizacja Planu Odnowy Miejscowości Spórok ma także służyć integracji społeczności lokalnej, większemu zaangażowaniu w sprawy wsi, zagospodarowaniu wolnego czasu dzieci i młodzieży oraz rozwojowi organizacji społecznych.Plan Odnowy Miejscowości został opracowany zgodnie z Strategią Gminy Kolonowskie,
Planem Rozwoju Lokalnego Gminy Kolonowskie, na podstawie planu Rozwoju Miejscowości Spórok. I wnioskami mieszkańców wioski SpórokOpracowała :Anna Golec przy współpracy Rady Sołeckiej wioski SpórokSpórok dnia 02.05.2008 r.
U z a s a d n i e n i eW związku z wydaniem rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich” w zakresie działania „Odnowa wsi oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego” podstawowym elementem aplikacji w działaniu Odnowa Wsi poza wnioskiem jest Plan Odnowy Miejscowości.
Dokładne sprecyzowanie nazwy Planu wymaga zmiany użytych określeń „rozwoju” na „odnowę” miejscowości, ponadto należało uaktualnić plan na kolejne lata.
Posłużono się przede wszystkim wypracowanym i zatwierdzonym przez zebranie wiejskie i Radę Gminny w 2005 r. ,,Planem Rozwoju Miejscowości’’ i sugestiami mieszkańców .
,,Plan Odnowy Miejscowości.’’ umożliwi w przyszłości łatwiejsze uzyskiwanie dotacji z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej
Zarząd stowarzyszenia

 Tradycja i nowoczesność – nasza siła tkwi w walorachkultury regionalnej i środowiska naturalnego i nazwie miejscowości  

Priorytet

Unowocześnianie wsi i ochrona dziedzictwa 

Cel 1: Cel 2: Cel 3: Nasze korzenie – tradycje i obrzędy Zespół Odnowy Wsi inicjatorem postępu Przyjaźni środowisku naturalnemu  Projekty:
Kapliczki i przydrożne krzyżewykonanie miejsc tematycznych

otworzenie zwyczajów

obrzędów – kultywowanie ich

działania na rzecz odtworzenia produktu regionalnego

ustawienie tablic informacyjnych i reklamowych

Co ma ją wyróżniać? Estetyka i nieskażone środowisko naturalne , wieś przyszłości
Jakie  ma pełnić funkcje? Usługowe; agroturystyczne;
Kim mają być mieszkańcy? Aktywni, zaangażowani, w pełni identyfikujący się z wsią, poszerzający wiedzę
Co ma dać utrzymanie? Rolnictwo, turystyka;  inne usługi;
W jaki sposób ma być zorganizowana wieś i mieszkańcy? Stowarzyszenia, Grupy Działania;
W jaki sposób maja być rozwiązywane problemy? Dyskusje i Działania;
Jak ma wyglądać nasza wieś? Estetyczna, Wykorzystany potencjał krajobrazu i nazwy wioski
Jakie obyczaje i tradycje maja być u nas pielęgnowane i rozwijane? Śląskie, ludowe, sportowe;
Jak mają wyglądać mieszkania i obejścia? Estetycznie;
Jaki ma być stan otoczeniai środowiska? Zachowanie równowagi ekologicznej; Zmodernizowany układ kanalizacyjny
Jakie ma być rolnictwo? Dochodowe , zmodernizowane lub ekologiczne
Jakie mają być  powiązania komunikacyjne? Zadowalające dla potrzeb mieszkańców i turystów;
Co zaproponujemy dzieciom i młodzieży? Plac zabaw dla najmłodszych; Boisko sportowe
do rozwijania swoich zainteresowań;
Profesjonalne zajęcia świetlicowe, zielone miejsce rekreacji i wypoczynku
  RODZAJ ZADANIA   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014
Remont lub nowe wiaty przy przystankach autobusowych
Budowa boksu strażackiego
Budowa placu zabaw
Zagospodarowanie terenu wokół Centrum Aktywności Wiejskiej
Modernizacja i remont kapliczek przydrożnych
Utworzenie wsi tematycznej
Ochrona naturalnych źródełek
Wykonanie nasadzeń drzew i krzewów w miejscach mało estetycznych krajobrazowo i wśród polnych Modernizacja boiska sportowego
Poprawa infrastruktury technicznej dróg
Rozwiązanie problemu gospodarki ściekowej – kanalizacja

Comments are closed.